Chia s?
Trang Chủ > Tin Tức >

Hướng Dẫn Xoay Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Hướng dẫn chế tạo Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Giao dịch NPC VuKhiRong2 tại Map Noria 178 103

Nguyên liệu  :

- Vũ khí rồng cấp 1 cấp độ tối thiểu 11 - 24 Opt Life - Luck - Skill

Cụm 30 Chaos x3

Cụm 30 Cre x3

Cụm 30 Life x3

Cụm 30 Bless x3

Cụm 30 Soul x3

 

Tỉ lệ thành công 20%

 

 

Upgraded Divine Sword of Archangel
Class Dark Knight / Magic
Gladiator / Dark Lord
Attack DMG 150 ~ 160


 

Upgraded Divine Staff of Archangel
Class Dark Wizard /
Magic Gladiator
Attack DMG 80 ~ 92


 

Upgraded Divine Scepter of Archangel
Class Dark Lord
Attack DMG 140 ~ 166


 

Upgraded Divine Stick of Archangel
Class Summoner
Attack DMG 69 ~ 71


 

Upgraded Divine Sword of Archangel
Class Elf
Attack DMG 177 ~ 228

 

Bình luận