Chia s?
Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir)

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 20 mảnh vỡ áo giáp
 • + 20 bảo hộ nữ thần
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: 70%.

Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 5 mảnh sừng
 • + 10 nanh sói
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: 50%.

Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 sừng gãy
 • + 3 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: 30%.

Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Ép sói tinh tấn công

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 linh hồn sói tinh
 • + 5 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • + Các loại vũ khí tấn công cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên

 

Tỉ lệ thành công: 79%.

Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Ép sói tinh phòng thủ

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 linh hồn sói tinh
 • + 5 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • + Các loại vũ khí chống đỡ cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên

 

Tỉ lệ thành công: 79%.

Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

Sửa chữa và phục hồi

- Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.

- Sói Tinh mang độ bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.

- Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.

Bình luận