Chia s?
Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)

Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn quạ tinh (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 96 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 2 Ngọc Tâm Linh
  • + 2 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: 60%.

Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Phục hồi máu Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.

Bình luận