Chia s?
Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cách tạo cánh cấp 2

Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

Bình luận