Chia s?
Trang Chủ > Cơ Bản >

Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

bug agi mu online
DARK WIZARD AGILITY BUG

Evil Spirits

 • 0 - 5700 > Sử dụng bình thường
 • 5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
 • 8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 9820 - 10700 > Không sử dụng được
 • 10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
 • 13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 15700 - 23250 > Không sử dụng được
 • 23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
 • 28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 33200 - 65534 > Không sử dụng được

 • Inferno
 • 0 - 61700 > Sử dụng bình thường
 • 61700 - 65534 > Không sử dụng được

 • Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
 • 9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
 • 33200 - 65534 = Sử dụng bình thường


 

DARK KNIGHT AGILITY BUG

Twisting Slash

 • 0 - 47040 > Sử dụng bình thường
 • 47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy SkillELF AGILITY BUG

MultiShot

 • 0 - 23200 > Sử dụng bình thường
 • 23200 - 25250 > Không sử dụng được
 • 25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
 • 37750 - 56500 > Không sử dụng được
 • 56500 - 65535 > Sử dụng bình thườngMAGIC GLADIATOR AGILITY BUG

Evil Spirit

 • 0 - 11200 > Sử dụng bình thường
 • 11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
 • 16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 19440 - 21200 > Không sử dụng được
 • 21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
 • 26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 31100 - 46200 > Không sử dụng được
 • 46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
 • 56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

 • Twisting Slash
 • 0 - 47180 > Sử dụng bình thường
 • 47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

 • Inferno
 • 0 - 65535 > Sử dụng bình thường

 • Fireslash
 • 0 - 32,767 > Sử dụng bình thườngDARK LORD AGILITY BUG

FIRESCREAM

 • 0 - 2400 > Sử dụng bình thường
 • 2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 5000 - 5600 > Không sử dụng được
 • 5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
 • 6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 8000 - 11800 > Không sử dụng được
 • 11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 16600 - 65535 > Không sử dụng được

Bình luận